Psykologpraksis Maria Høgedahl
autoristeret børne & voksen psykolog Skagen

Tlf. 61309819

Velkommen

Jeg er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2011 og autoriseret af psykolognævnet i 2015.

Jeg har efterfølgende specialiseret mig i psykologisk behandling af børn, unge, voksne og familier igennem følgende efteruddannelser:

  • 2årig specialiseringsuddannelse i legeterapi og filialterapi (2019)
  • 3årig specialiseringsuddannelse i psykodynamisk terapi til voksne (2022)

Her kan du læse om de forskellige typer af terapi, som jeg tilbyder:

I klinikken tilbydes legeterapi til børn i alderen 3-12 år.Legeterapi er en nænsom terapimetode, som kan hjælpe dit barn til at bearbejde og overkomme svære perioder i livet efter tab, kriser og traumer.

 

I klinikken tilbydes samtaleterapi. Som ung og voksen kan man opleve at have det følelsesmæssigt svært. Man kan opleve vanskeligheder i sit forhold til andre eller til én selv. Samtaleterapi kan give dig indsigt i, hvad det er, der forhindrer dig i at have det godt i dit liv.

Er du forælder til et barn i alderen 3-12 år? Skælder du mere ud end du bryder dig om? Føler du, at dit barn har overtaget kontrollen eller, at du har mistet fornemmelsen med, hvad dit barn  tænker og føler? 

Så kan filialterapi hjælpe.

Filialterapi udspringer som metode af en særlig form for legeterapi – Child-Centered Playtherapy også kaldet Non-Directive Playtherapy.

(Du kan læse om denne type legeterapi i afsnittet “Hvad er legeterapi).

I almindelighed, når et barn får legeterapi, er det psykologen, der har sessionen med dit barn, og dig som forælder, der typisk sidder i venteværelset imens. Sådan er det ikke i filialterapien eller med et lidt mere mundret ord i forælder/barn legeterapien. 

For det er netop det, som filialterapi er – legeterapi mellem dig og dit barn. Min rolle i forløbet som psykolog er at undervise og vejlede dig i de legeterapeutiske teknikker, som filialterapiens metode bygger på. Du vil lære, hvordan du effektivt sætter grænser for dit barns uønskede adfærd, hvordan du spejler dit barns følelser, og hvordan du styre rammen omkring sessionen. 

Samtidig er min rolle at hjælpe dig med at få øje på, hvad dit barn forsøger at fortælle dig igennem legen. 

Igennem forløbet bliver du klogere på, hvordan dit barn oplever sit liv og sig selv, du vil blive klogere på, hvad dit barn føler og tænker, samt hvad dit barn evt. har brug for, for at komme til at trives bedre.

Det overordnede formål med at have legesessioner med dit barn er at styrke tilknytningen og relationen mellem jer igennem en ugentlig legesession af 30 min. varighed.

Du vil opleve, at det igennem legen, er nemmere at forstå, hvad der ligger bag ved dit barns adfærd, som måske ellers har været kilde til frustration og bekymring. Det bliver dermed også nemmere præcist at møde dit barns underliggende følelsesmæssige behov, når du har fået mulighed for igennem legesessionerne at se verden med dit barns øjne.

Et filialterapiforløb varer typisk 20 uger ved moderate vanskeligheder i familien eller hos barnet.

Filialterapi kan tilbydes enten som individuelt forløb eller som gruppeforløb med andre forældre.

Barnet har 1 ugentlig legesession af 30 min. varighed. Forældrene  modtager feedback af 30 min. varighed efter hver legesession. Forældrene skiftes til at have den ugentlige legesession.

Filialterapiens styrke som metode er, at den på en og samme tid sørger for terapi til det barn, som ikke trives, samtidig med, at man som forælder igennem tekniktræningen ift. legesessionerne lære nye måder at være forælder på. Forælder-færdigheder eller teknikker, som kan generaliseres til hverdagslivet i almindelighed efter endt filialterapiforløb. Der er tale om færdigheder, der styrker tilknytningen og forbedre forælder/barn relationen betydeligt – nemlig at forælderen ved at se på sit barns leg og følelser i legesessionerne får et konkret indblik i, hvordan deres barn oplever verden, sig selv, sin rolle i familie. Hvilke følelser, tanker og bekymringer, deres barn har.

Igennem denne forståelse udspringer naturligt også muligheden for bedre at kunne nå ind til sit barn og følelsesmæssigt møde hans eller hendes underliggende behov. 

En anden vigtig færdighed som forælder er at kunne sætte virksomme grænser for sit barn uden at blive for hård og rigid, eller omvendt uden at blive for eftergivende. 

I filialterapien lærer man at sætte virksomme grænser, så barnet kan føle sig i sikkerhed og samtidig gøre sig vigtige erfaringer med at udforske grænserne for sig selv, og grænserne i samværet med andre. 

Det overordnende formål med filialterapien er at guide forældre til at arbejde direkte med at skabe og styrke tilknytningen mellem dem selv og deres barn.

Forløbet er struktureret således:

Inden forløbet sættes i gang optages der anamnese både ift. børn og forældres baggrundshistorie, der foretages også en familie-legeobservation af hele familien samlet.

Den forudgående screening, har til formål at sikre, at filialterapien er det rette tilbud til barnet og familien.

Der skal derfor påregnes 1,5 time til hver forældre og barns baggrundshistorie, samt 1 time til familie-legeobservation og 1 time til samtale med forældrene efter endt screening, om filialterapi vurderes at være den rette indsats, og til at sikre at forældrene fortsat ønsker at engagere sig i programmet. Dette er vigtigt for, at barnet ikke påbegynder en terapeutisk proces, som så afbrydes for tidligt. Dette vil skabe mindre tillid mellem barn og forældre, hvilket bestemt ikke er målet.

Når alt dette er på plads, går det egentlige træningsforløb i gang. Møderne er struktureret over 20 gange med følgende indhold:

Møde 1

Introduktion til forløbets program.

Resume af Filialterapiens formål og emner.

Demonstration med kort video af en forælder/barn legesession.

Møde 2-5

Demonstration af legesession mellem barn og psykolog.

Bagefter diskussion af hvilke teknikker, der blev anvendt i sessionen med barnet.

Tekniktræning med forældre.

Øve-legesession inden rigtige legesessioner med barnet.

Møde 6-10

Direkte superviserede legesessioner mellem barn og forælder.

Feedback efter hver session.

Finjustere tekniktræningen

Møde 11-12

Evt. planlægningen af, at forælderen kan have legesessioner i eget hjem

Gennemgang af 1 hjemmelegesessionen 

Møde 13-15

Supervision til forældrene af hjemmelegesessionerne.

Diskussioner af de temaer, som barnet arbejder med i terapien og betydningen heraf.

 Møde 16-19

Supervision til forældrene af hjemmelegesessioner og barnets legetemaer.

Generalisering af filialterapiens færdigheder/teknikker til hverdagslivet.

Møde 20 

Afslutning og evaluering af filialterapiforløbet for forældren

Legen er børns naturlige udtryksform. Når børn går i legeterapi “leger de deres følelser og problemer ud”. Præcis som voksne i samtaleterapi bruger ord og tale. I klinikken tilbyder jeg den gren af legeterapi, som kaldes Non-directive Playtherapy også kendt som Child-Centered Playtherapy. 

Non-directive Playtherapy adskiller sig fra andre legeterapimetoder ved, at terapien ikke er styrende i sin form. Valget af fokus i terapien er bestemt af barnet og ikke af psykologen. Psykologens rolle er i stedet at skabe en tillidsfuld relation med barnet, og forsøge at opfange det, som barnet ønsker at delagtiggøre én i af følelser, tanker og aktiviteter i legeterapirummet; og dernæst respondere på dette på en måde, som hjælper barnets egen løsning af de følelsesmæssige udfordringer på vej. I denne type af ikke-styret legeterapi er det barnet, som leder vejen og tempoet i processen. Varme og tillid kommer forud for ethvert forsøg på at tvinge ens egen voksne agenda ned over processen. Den voksnes rolle er at være med barnet i det, som barnet vælger, og sætte grænser, når det er nødvendigt, så hverken personer eller ting kommer til skade i terapien. Barnet tilbydes legetøjet i legeterapirummet, og informeres om, at “Herinde må du sige og gøre NÆSTEN alt, og er der noget du ikke må, så skal jeg nok sige det.” Denne åbning tillader, at barnet kan udtrykke også meget komplicerede konfliktfyldte aspekter af sit liv, og føle sig tryg samtidig. 

Barnet tilbydes hverken ros, ris, fortolkning eller hjælp/guidning/undervisning til problemløsning. I stedet bygger metoden på en tillid til, at barnet arbejder præcist med det som er væsentligt helt af sig selv. Hvis den rette atmosfære tilbydes, har jeg set det utallige gange i børne psykoterapiforløb, at dette er præcis, hvad der sker. Non-direktiv legeterapi er designet til at skabe denne atmosfære. 

Villigheden til at træde ind i barnets egen verden er kernepunktet i denne ikke-styrende tilgang til legeterapi. Når vi giver os hen til at forsøge at se verden fra vores barns perspektiv, får vi et værdifuldt glimt ind i, hvordan barnet oplever sit eget problem, sig selv og sin relation til andre – og vigtigst af alt også, hvordan barnet oplever, at problemet kan løses. Her ligger nøglen til at finde løsningen på den mistrivsel, som måske ellers har været kilde til mystik, bekymring og frustration.  Jeg har set mange børn i terapi overkomme følgevirkningerne efter traumer, overgreb, vold, tab, dødsfald i familien m.m. Vilkår der ellers kan føre til mistrivsel, der kan strække sig langt ind i barnets ungdomsliv og voksenalder, hvis der ikke arbejdes med det. 

I klinikken tilbydes psykodynamisk samtaleterapi. Den første session er altid en baggrundsamtale, hvor jeg vil spørge til dit livsforløb fra din barndom og til din nutidige situation.

Vi vil herefter tale om, hvad du ønsker at få ud af din terapi, tidsperspektiv for terapien, om terapien vil kunne løse problemet. Til sidst men ikke mindst vil jeg ud fra baggrundssamtalen kunne give dig en mulig forklaring på, hvad problemet udspringer af. 

Efter baggrundssamtalen går den egentlige terapi i gang. 

I dynamisk psykoterapi er udforskning og undersøgelse af din selvopfattelse og dit følelsesmæssige forhold til andre i fokus i samtalerne.

Mange klienter som tidligere har gået i en anden og mere symptomorienteret terapi, hvor hovedformålet i højere grad har været at få symptomer til at gå væk, vil opleve, at man igennem den psykodynamiske terapi i stedet har som hovedformål at  finde frem til og behandle kernen af problemet. 

Den psykodynamiske metode er en dybde psykologisk metode, hvor der er fokus på at forstå sammenhængene i dit liv, og derigennem opnå en dybere forståelse af, hvorfor du har de symptomer, som du kommer med.

I psykodynamisk terapi ses hvert menneskes livshistorie som unik – altså som forskellige fra andres livshistorie. Den psykodynamiske terapi beskæftiger sig med at forstå de forhold i dit liv, som har skabt symptomerne både hvad gælder din nutidige situation og din fortid. 

Igennem denne dybdegående forståelse får du bedre mulighed for at skabe varige ændringer i din selvopfattelse og i din relation til andre, end hvis vi kun beskæftigede os med dine symptomer på et mere overfladisk og generelt plan.

 

Priser

  • Samtaleterapi og legeterapi: 
  • 1.gang kr. 1500 (1,5 time). 
  • 2. gang og efterfølgende sessioner kr. 1000 (45 min.)
  • Filial terapi (ring og få konkret tilbud)

Vilkår

Betaling:

Du kan betale med mobilpay i klinikken.

Afbudsregler:

Afbud senest dagen før kl.16

Ved senere afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation afregnes med 50 procent af taksten.

Afbud kan meldes ved sms eller telefonopkald på tlf. nr. 61309819

Jeg er ifølge psykologlovens – “Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser” forpligtet til at indsamle og behandle en række oplysninger om dig i forbindelse med dit behandlingsforløb i klinikken. 

Nedenfor beskriver jeg, hvordan jeg anvender og i nogle tilfælde videregiver oplysninger om dig til andre. 

Typer af personoplysninger jeg indsamler og behandler:

Almindelige personoplysninger: fx Navn, adresse, tlf. nr., cpr. nr., køn, familieforhold, sociale forhold, uddannelses- og arbejdsmæssige forhold.

Følsomme personoplysninger: Helbredstilstand

Formål

Jeg indsamler personoplysningerne om dig med følgende formål:

Varetagelsen af din psykologbehandling i klinikken

Udarbejdelse af statusrapporter og psykologudtalelser til tredje part fx myndigheder, forsikringsselskaber.

Kommunikation med andre sundhedspersoner fx din læge

Fakturering af psykologsamtaler

Overholdelse af psykologers pligt til at føre journal

Frivillighed

Du er ikke forpligtet til at give personoplysninger til mig, da oplysningerne gives frivilligt. Visse oplysninger er dog nødvendige for mig at have for at kunne varetage psykologbehandlingen af dig.

Videregivelse af dine personoplysninger til andre

Hvis det er nødvendigt for din psykologbehandling, kan der være tilfælde, hvor jeg deler oplysninger om dig med andre.

Herunder kan du læse, hvilke instanser, der kan være relevante at videregive dine oplysninger til:

Andre sundhedspersoner, hvis det er relevant for dit aktuelle behandlingsforløb.

Såfremt du er henvist fra din kommune, vil jeg en gang om mdr. indsende fakturer for de afholdte psykologsamtaler til den relevante afdeling i kommunen.

I nogle tilfælde anmoder kommunen om en statusrapport over dit forløb. Dvs. oplysninger omkring, hvorvidt du profiterer af forløbet, anmodning om forlængelse af forløb, samt overordnede temaer, du har arbejdet med i terapien. Inden jeg sender statusbeskrivelsen til din rådgiver, vil jeg gennemgå den med dig.

Videregivelse af oplysninger om dig til dit forsikringsselskab sker alene, i de tilfælde, hvor du har givet samtykke hertil. Du vil blive oplyst om hvilke oplysninger, der er tale om, inden de videregives.

Der vil blive videregivet oplysninger om dig til styrelsen for patientsikkerhed, psykolognævnet og arbejdsmarkedets erhvervssikring, i det omfang der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Tilbagekaldelse af samtykke

I de tilfælde hvor videregivelse af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt ift. de ovenfor angivne formål. 

Jeg har dog pligt til at gemme og opbevarer din journal i 5 år fra den sidste optegnelse i journalen.

I nogle tilfælde er jeg forpligtet til at gemme journalen ud over de 5 år, Fx i forbindelse med klage og erstatningssager. Jeg vil i disse tilfælde opbevare din journal indtil sagen er afsluttet, og først derefter slette din journal.

Dine Rettigheder

Du har ret til agtindsigt i din journal. Du har ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet eller begrænset dine personoplysninger.

Bemærk dog, at jeg som psykolog ifølge psykologloven ikke må foretage sletninger i din patientjournal. Jeg må kun tilføje og rette. 

Du har ret til at klage til tilsynsmyndighed herunder Datatilsynet, hvis du mener, at dine persondata ikke bliver behandlet korrekt.

Brug af databehandlere

Der er ingen databehandlere, der håndtere dine data på mine vegne i klinikken. Dvs. Dine oplysninger behandles kun af mig.

Cookiepolitik

Jeg anvender ikke cookies på min hjemmeside: www.psykolog-høgedahl.dk

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig.

 

Autoriseret Psykolog

Maria Høgedahl

Tlf.61309819

 

Som psykolog har jeg pligt til at føre journal. Dvs. at jeg fører ordnede optegnelser efter hver psykologsamtale. Formålet er at sikre dig relevant og god behandling. Journalen skrives i korte sætninger.

Jeg gemmer din journal i et sikret journalskab i 5 år efter sidste samtale, hvorefter journalen destrueres. Det er udelukkende dig eller en, som du har givet specifikt samtykke til, der kan anmode om adgang til din journal.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Dvs. at jeg ikke må dele oplysninger om dig med andre. 

Bemærk dog, at jeg som psykolog har pligt til at underrette, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Jeg har som psykolog desuden en skærpet underretningspligt, når det gælder  børn og unge under 18 år. Her er jeg forpligtet til at underrette kommunen, hvis jeg vurderer, at et barn eller en ung mistrives. 

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af dig som klient eller af dine pårørende. 

På følgende hjemmeside kan du lære mere, samt læse hvordan du indberetter en utilsigtet hændelse:

Utilsigtede hændelser – Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

Du kan klage til psykolognævnet over din psykologbehandling. Psykolognævnet vil behandle din klage, og såfremt du får medhold i din klage kan psykolognævnet vælge at åbne en tilsynssag. Psykolognævnet kan, hvis de finder grund til kritik af psykologens faglige virksomhed, fremsætte krav om forbedringer eller give psykologen sanktioner.

Læs mere om psykolognævnet og klager HER:

Er du utilfreds med en autoriseret psykologs arbejde? — Ankestyrelsen (ast.dk)

Du kan også klage til Styrelsen for  patientklager – HER

Styrelsen for Patientklager (stpk.dk)

Du kan søge erstatning hos patienterstatningen. Læs mere om hvordan HER:

Patienterstatningen – officiel myndighed | Patienterstatningen

maria Høgedahl

Autoristeret psykolog

Klinik

Fælledvej 6

9990 Skagen

Cvr. nr. 34333807

Kontakt

Tlf. 61309819
maria@psykolog-hoegedahl.dk